Ernest J King

Ernest King

*1878 Amiral och ÖB. och marinchef för den amerikanska flottan 1941.
*1878 Admiral and Supreme Commander of the American Fleet in 1941.