Akim Lysenko

Akim Lysenko

Stridsvagnschef som i slaget vid Kursk slog ut 7 fientliga tanks.