Edward Osobka-Morawski

Morawski

1909 - 1997. Prime Minister of the Republic of Poland 1944 - 1947.