Sokol

Sokol

Överstelöjtnant och befälhavare över 3e karpatinfanteriet vid Monte Cassino.