Edward Rydz - Smigly

Rydz-Smigly

*1886 †1940. Marskalk och polsk ÖB.
*1886 †1940. Marshall and Polish Supreme commander.