Arne Fjellbu

Arne Fjellbu

Domprost i Trondheim och ledare under den norska kyrkostriden.