Ferdinand Heim

Ferdinand Heim

Generallöjtnant 48e pansarkåren.
Lieutenant general of the 48th armoured corps.