Johannes Blaskowitz

Johannes Blaskowitz

*1883 †1948. Generalöverste. Ledde den 3e armégruppen vid inmarschen i Tjeckoslovakien, befälhavare för den 8e armén i Polen och befälhavare för 1a armén i Frankrike 1940-1944.
*1883 †1948. Colonel general. Lead the 3rd army group in Czechoslovakia, commander of the 8th army in Poland and commander of the 1st army in France 1940-1944.