Nakajima Ki-100

Ki-100

Ki-100 was a wooden version of the Ki-84. Four prototypes were built.