AA robot "Enzian"

Enzian

Enzian was a development of the Me163